Aktuella projekt Göta Arkeologi

Vi har flera spännande undersökningar på gång under våren 2022. Följ fältarbetet på Facebook eller Instagram där information och intressanta detaljer läggs ut medan vi jobbar.

Göta Arkeologi Skålgrop L1964:6265

Förundersökning i Tarsled, Herrljunga kommun

I skogarna kring samhället Herrljunga finns spår efter riktigt gamla odlingsmarker, så kallad fossil åker. Markerna har röjts från sten som ligger uppslängd i röjningsrösen eller vad som förr kallades hackerör mellan åkerplättarna. Odlingen kan ha pågått länge, kanske ända sedan brons- eller järnåldern. Mitt i området finns ett skålgropsblock som visar att människor har befunnit sig i dessa trakter vid den tiden (bild). I samband med den aktuella förundersökningen ska vi försöka ta reda på hur gammal åkermarken är och hur den har varit organiserad genom att  kartlägga rösena och undersöka deras konstruktion. Förhoppningsvis hittar vi kol från svedning av åkern som med hjälp av 14C-analys kan ge oss en datering. De fossila åkrarna har beteckningen L2022:6006, L2022:6007 och L2022:6008 i kulturmiljöregistret. Fältarbetet genomfördes i mars 2023

Förundersökning i Kråkhult, Toarp socken

I skog och åkermark inom Kråkhult 1:2 och 2:10 ska fyra områden med fossil åker och en boplats förundersökas. Boplatsen har kunnat dateras till folkvandringstid med inslag av förromersk järnålder (L2020:4354). Förhoppningen är att kunna bedöma vad boplatsen har haft för funktion och hur den förhåller sig kronologiskt till åkermarken som innehåller röjningsrösen av hackerörstyp. Vi vill också undersöka om det går att se faser i rösenas konstruktion och om gödsling av åkrarna har förekommit. Det görs genom provtagning av markerna där mängden fosfat i jorden sedan kan mätas. Kulturmiljöregistrets beteckningar för de fossila åkrarna är L2020:9687, L1987:3336, L1960:4285 och L1960:4354. Fältarbetet genomfördes under mars 2023.

Göta Arkeologi Flintskrapa från Björlanda

Förundersökning i Låssby och Lexby,
Björlanda socken

Sju stenåldersboplatser och en stensättning på Hisingen har nu förundersökts. Beteckningarna i kulturmiljöregistret är L2022:3479, L2022:3482, L2022:3483, L2022:3484, L2022:3486, L2022:3487, L2022:3490 och L1970:7245. Utöver flinta hittades också två metalltida boplatser. Människor har alltså återvänt till de fina lägena med sandiga jordar flera tusen år senare. Ett stort flintmaterial har samlats in och analyseras nu av Stoneslab, Kjel Knutsson i Uppsala. Kol, ben och förkolnade sädeskorn från boplatserna har skickats för 14C-datering. De spännande resultaten kommer att publiceras i en rapport under våren 2023!

Rapporten är klar!

I april 2022 undersöktes en boplats från förromersk järnålder i Brålanda (L1959:4645). Nu har alla analysresultat kommit och rapporten är godkänd av Länsstyrelsen. Vi kunde konstatera att aktiviteten på boplatsen var som störst under 200-talet f.Kr. Inom ett centralt område hittades spår efter verksamhet i form av matberedning. Flera anläggningar innehöll matavfall i form av förkolnat skalkorn och fragmenterad säd. Vi hittade också en rot av knylhavre, keramik, kol, bränd lera och fröer från örterna pilört och vicker. De senare var visserligen fåtaliga men antyder att åkrarna varit gödslade. Fynd av en löpare till en handkvarn påträffades också inom området. Boplatsen hade alltså en jordbruksbaserad ekonomi från en av järnålderns allra äldsta faser.